کتاب فارسی اول ابتدایی (۱۳۱۸)

صفحاتی از کتاب فارسی اول ابتدایی مورد استفاده دانش آموزان در سال ۱۳۱۸

(دو سال پیش از اشغال ایران در جریان جنگ جهانی دوم)

کتاب اول

کتاب اول


کتاب اول

کتاب اول

کتاب اول

کتاب اول

 

کتاب فارسی اول ابتدایی (حدود ۱۳۲۴)

صفحاتی از کتاب فارسی اول ابتدایی مورد استفاده دانش آموزان

 در سال های پایانی جنگ جهانی دوم در ایران

کلاس اولکتاب اولکتاب اول

کتاب اول

کتاب اول