آریاییان در نوروز ، در تدارک هفت سینی از صلح کورش ، اقتدار داریوش، وطن پرستی خشایار ، زیبایی پارسه ، شکوه پاسارگاد و بلند آوازگی ایرانی هستند ، باشد که بلندای عمرتان  به بلندای نام پر آوازه هخامنش  باشد. عید بر شما خجسته و نیکو باد.