ویژگیهای کودک در دوره ابتدایی (١)(2)

ویژگیهای کودک در دوره ابتدایی عبارتند از :

1-رشد جسمانی کودک :
2-کاهش خود مداری :
3-معقول تر شدن پیوندهای عاطفی کودک :
4-تغییر شکل کنجکاوی کودک :
5-تغییر شکل مشاهدات کودک :
6-حرکت از تخیل به سوی واقعیت :


ادامه مطلب ...