عده ای از دوستان خواسته بودند که نمونه ای از طراحی آموزشی جدید ، همسویی با اهداف و رویکرد های جدید آموزشی در وبلاگ گذاشته شود. در ضمن از آنجاییکه در بیشتر جاها بازار طراحی آموزشی داغ داغه ؛ نمونه طراحی آموزشی ریاضی سال گذشته را برای آن دسته از  عزیزان  انتخاب کرده ام .از دوستان و همکاران بزرگوار خواهشمندم چنانچه اشکال و یا موردی در آن می بینند حتما با نظرات خوب و مفیدشان مرا مورد لطف خود قرار دهند.  ناگفته نماند که این طراحی آموزشی مقام اول را در منطقه کسب کرد.

 

 

 

کلیک فرمایید