تغییرات کتابهای کلاس اول ابتدایی ( پروژه تحولات بنیادین )

.         ضرورت آشنایی با برنامه درسی ملی : سند برنامه درسی ملی نقشه کلان برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه ریزی درسی کشور را تعیین می کند لذا آشنایی اجمالی فرهنگیان با این سند زمینه را برای نشر ارزش ها و ادبیات خاص این سند فراهم کرده و حساسیت جامعه فرهنگی را نسبت به اجرا ی  این سند افزایش خواهد داد.

2.ضرورت یکپارچه¬سازی فهم از ادبیات تحول برنامه درسی: برنامه درسی ملی نقشه راهنمای انتقال ایده ها ومفاهیم اصیل تحولی به محتوای آموزشی می باشد. نشر این مفاهیم نیازمند بحث و تبادل نظر در میان معلمین می¬باشد تا جامعه فرهنگی کشور به یک فهم مشترک از ادبیات برنامه درسی برسند.  

3. ضرورت توجیه تغییرات مفاهیم و محتوای پایه: بر اساس برنامه درسی ملی درجریان تدوین محتوای آموزشی و تربیتی پایه اول ابتدایی تلاش شده تا با رعایت اصول مدنظر برنامه، محتوای آموزشی پایه در تمامی حوزه های یادگیری به معیارهای برنامه نزدیک شوند، و راهبردهای یادهی و یادگیری نیز به تناسب میزان تغییرات محتوا با خواسته های سند هماهنگ گردد. لذا شایسته است مؤلفین و برنامه ریزان محتواهای آموزشی به تعامل با معلمین در این زمینه پرداخته و به درک مشترکی نسبت به این تغییرا ت برسند و فرصت های مناسب یادگیری را برای متربیان خودشان فراهم نمایند.

4. ضرورت پوشش تمامی حوزه های یادگیری:  اسناد تحولی به جریان تربیت نگاه یک پارچه داشته و این امر در تنظیم محتوای آموزشی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. لذا  باید برنامه درسی پایه به صورت هماهنگ و یکپارچه به معلمین این پایه عرضه گردیده و برنامه آموزشی به صورت یک کلّ به نظر معلمین پایه رسانده شود.

5. ضرورت بازآموزی روش های یاددهی-یادگیری: سهم مهمی از تحول آموزشی ، تحول در روش های یاددهی-یادگیری می باشد. علی رغم این مهم، آخرین دوره برگزارشده بسیاری از دروس پایه اول مربوط به سالها پیش بوده و باتوجه به تغییرات معلمین پایه اول، اجرای این برنامه ها فرصت ذی قیمتی است تا روش های آموزشی بازبینی شده و معلمین از آخرین مباحث در این حوزه اطلاع یابند.

3. تغییرات برنامه های درسی:

برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، حیطه تغییرات برنامه های درسی را از سطح مبانی و اصول به سایر عناصر و اجزاء برنامه¬های درسی تعمیم داده است. بر این اساس، مؤلفین و برنامه ریزان محتوای آموزشی مؤظف بوده اند با در نظر داشتن مبانی و رویکرد این برنامه، نسبت به همسوسازی(بازبینی و یا تألیف مجدد) محتوای آموزشی با برنامه درسی ملی اقدام نمایند. لذا، تغییرات برنامه های درسی گروه های ذیربط به شرح ذیل اعلام می گردد.

: میزان تغییرات برنامه درسی قرآن کریم پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر

میزان تغییر

خلاصه تغییر و جهت گیری

 

رویکرد

برنامه درسی

بدون تغییر با تاکید جدید بر سوگیری به سوی رویکرد برنامه درسی ملی

رویکرد جاری درس، انس با قرآن کریم و دست یابی به مهارت های اصلی سواد قرآنی (خواندن قرآن و درک تدریجی معنای عبارات آیات ساده قرآن کریم) است. این رویکرد نه تنها در راستای رویکرد برنامه درسی ملی است، بلکه از لوازم و مقدمات ضروری تحقق آن است.

 

 

 

اهداف

 برنامه درسی

 

-آشنایی با آموزه­های قرآنی در قالب پیام های قرآنی و انجام فعالیت های یادگیری باتاکید بر محورهای برنامه درسی ملی مانند:

- تقویت قدرت تفکر و تعقل

-آشنایی با آموزه های قرآنی به عنوان پاسخ و راهی به سوی شکوفایی فطرت الهی

-  تقویت ایمان و باورهای دینی

-آشنایی با آداب و اخلاق اسلامی و تقویت مهارت های زندگی

- برقراری پیوند میان علم و عمل و بهره گیری از آموزه های قرآن کریم در زندگی

- توسعه محیط های یادگیری از طریق یارگیری از طریق جلب مشارکت اولیای دانش آموزان در آموزش قرآن؛

محتوای

 برنامه درسی

تغییرجزئی

پیام های قرآنی، اشعار مربوط به پیام ها، برخی داستان های قرآنی جدید، فعالیت های قرآنی

راهبردهای یاددهی-یادگیری

بدون تغییر

مبتنی بر راهبردهای برنامه درسی ملی مانند یادگیری فعال با محوریت دانش آموزان و تأکید بر جذابیت و تنوع فعالیت های یادگیری

راهبردهای ارزشیابی

بدون تغییر

توصیفی - کیفی

فضا/مواد

بدون تغییر

تاکید مجدد بر بسته آموزشی :

 ا. لوحه آموزشی 2. نوار  صوتی(CD) 3. راهنمای معلم(رزقالب کتاب وفیلم آموزشی) 4. نرم افزار کمک آموزشی 5. کتاب های جانبی کمک آموزشی

 

2: میزان تغییرات برنامه درسی هنر پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر

میزان تغییر

خلاصه تغییر و جهت‌گیری

رویکرد برنامه درسی

بدون تغییر

رویکرد برنامه درسی هنر تربیت هنریاست؛ به این معنا که معلم  فرصت‌هایی فراهم آورد تا ظرفیت‌های فطری دانش‌آموزان شکوفا شود. به ویژه نسبت به زیبایی‌ها(معنوی و مادی) حساسیت پیدا کنند، آن‌ها را درک کنند و خود در آفرینش زیبایی‌ها بکوشند. تربیت هنری دارای پنج رکن اساسی است: 1-  زیبایی شناسی(یکی از جنبه‌های فطرت توحیدی) ، 2-  آشنایی با خلقت، 3- آشنایی با تاریخ هنر ایران(میراث فرهنگی و هنری)، 4- تولید هنری، 5-  نقد هنری.   از آن‌جا که این رویکرد با مبانی فلسفی و علمی برنامه درسی ملی هماهنگ است، تغییر نکرده است.

اهداف برنامه درسی

بدون تغییر

       v         اهداف حوزه‌ دانش:1- آشنایی با خلقت به عنوان منبع الهام آفرینش‌های هنر،  2- آشنایی با رشته‌های هنر،

3-آشنایی مقدماتی با ابزار و مواد هریک از رشته‌های هنری ، 4-آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران

       v         اهداف حوزه مهارت:1- توسعه‌ مهارت‌های حسی، 2- توسعه مهارت‌های گفتاری، 3- توسعه مهارت‌های حرکتی برای کاربرد مواد، ابزار و فنون ساده‌ی هنری، 4- توسعه قابلیت‌های تفکر، 5- توانایی ابراز افکار و احساسات به زبان‌ هنری، 6-توسعه‌ مهارت‌های اجتماعی

       v         اهداف حوزه‌ نگرش:1-توجه به زیبایی‌ها و پرورش حس زیباشناسی ، 2- تمایل به ابراز افکار و احساسات با بیان هنری، 3- توجه به توانایی‌های خود و کسب اعتماد به نفس، 4- علاقه به کاوشگری و کسب تجربه در رشته‌های مختلف هنری، 5- توجه به حفظ آثار هنری و میراث فرهنگی، 6- تمایل به برقراری ارتباط و مشارکت در فعالیت‌های گروهی

این اهداف با الگوی هدف‌گذاری برنامه درسی ملی مغایرتی ندارند، لذا تغییری نکرده است. در مرحله اول استقرار برنامه درسی ملی ، روی اهدافی که برجسته شده،  تأکید بیشتری شده است.

محتوای برنامه درسی

تغییرجزئی

در انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه درسی هنر اصول الویت  صلاحیت‌ها و یادگیری‌های مشترک، تنوع و تعدد منابع و روش‌ها و فرصت‌های یادگیری، اهمیت، اعتبار، علاقه، سودمندی،قابلیت یادگیری، درهم تنیدگی، توالی  هماهنگ با برنامه درسی ملی وجود داشته است.  سه اصل دیگر در مرحله بعد وارد خواهد شد. در حال حاضر  سه فعالیت برای سهولت دست‌یابی به اهداف مورد تاکید طراحی شده است.  در طراحی این فعالیت‌ها اجزای الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی، و به ویژه صلاحیت‌ها و یادگیری‌های مشترک و تنوع و تعدد منابع و روش‌ها و فرصت‌های یادگیری که در مدارس مورد غفلت قرار می‌گیرد، مورد توجه و تأکید بیشتر قرار گرفته است.

راهبردهای یاددهی – یادگیری

بدون تغییر

از پیش‌فرض‌های برنامه درسی ملی بندهای 3  و 4 و 5 (ص 114 نگاشت چهارم)  ،  از بخش تلقی ازمعلم: نقش راهنمایی و تسهیل گری او درجریان آموزش ،  از بخش تلقی نسبت به محیط آموزش:  تنوع محیط‌های یادگیری و  نقش فعال دانش‌آموز در برنامه درسی هنر وجود داشته است.    از اصول حکم بر راهبردهای یاددهی- یادگیری : اصل ایجاد زمیه خود راهبری، یادگیری مشارکتی، توجه به زمینه‌های فرهنگی بومی، توجه به فراین و محصول فعالیت هنریزمینه سازی برا یرشد همه جانبه، تناسب با ویژگی‌های رشدی متربیان در برنامه درسی هنر وجود داشته است.  سایر موارد نیز باید در مراحل بعدی وبا بررسی و مطالعه کافی و هموار ساختن زمینه‌های اجرایی همسو سازی شوند. روش‌های فعال در برنامه وجود داشته و تغییری نکرده است.

راهبردهای ارزش‌یابی

بدون تغییر

پیش فرض‌های برنامه درسی ملی بندهای 1 و 2 و 3  و اصول  1 و 2  و 5 و 6   و از سیاست‌ها بند 3 و 4 و5 و 8 و 13 در برنامه درسی هنر وجود داشته است.  سایر بندها در مرحله بعد و با مطلعه و با هماهنگی کلیه دروس دوره ابتدایی انجام خواهد گرفت.

از آن‌جا  ارزشیابی توصیفی -  کیفی  از سال 1384 در برنامه درسی هنر وجود داشته و در حال حاضر این شیوه ارزش‌یابی  مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است و در پایه‌های اول  تا سوم اجرای  سراسری  دارد، در برنامه تغییری نکرده است.   

فضا / مواد

تغییرجزئی

اصول تولید رسانه‌ های یادگیری  به هنگام  تولید لحاظ خواهند شد.

بر تنوع فضاهای آموزشی در برنامه هنر تاکید شده است.  در این‌جا  آموزش در فضای خارج از کلاس، خارج از مدرسه تاکید بیشتر و استفاده از فضای مجازی  و توجه به فناوری ارتباطات و اطلاعات اضافه  شده است.

 

 

3. میزان تغییرات برنامه درسی ریاضی اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر

میزان تغییر

خلاصه تغییر و جهت‌گیری

رویکرد برنامه درسی

تغییرات کلی

-         تغییر موضوع محوری به فرآیند محوری باتاکید بر حل مسئله؛

-         زمینه سازی برای شکوفایی فطرت الهی بااستفاده مطلوب از موقعیت های ایجاد شده؛

اهداف برنامه درسی

تغییرات کلی

- با توجه به عناصر پنج گانه اهداف کلی برنامه درسی ملی، اهداف برنامه ریاضی تغییر یافته است.

محتوای برنامه درسی

تغییرجزئی

- محتواهای درک عدد، جبر و الگوهای هندسه و اندازه گیری آمار واحتمال تغییرات وسیعی داشته اند.

راهبردهای یاددهی – یادگیری

تغییرات کلی

نگاه به حل مسئله، برقراری ارتباط، استدلال و اثبات به کارگیری زبان ریاضی و مهارت های کلامی و استراتژیهای حل مسئله واستفاده از نمایشهای مختلف مفهوم و نیز ساخت مفهوم با استفاده از تجربه عملی

راهبردهای ارزش‌یابی

تغییرجزئی

راهبردهای ارزشیابی به صورت کمی و کیفی بر اساس سند برنامه درسی ملی است.

 فضا / مواد

تغییرجزئی

- به ابزارهای  کمک آموزشی مانند خط کش و شابلون و حتی ماشین حساب توجه شده است.

 

 

4   . میزان تغییرات برنامه درسی تربیت بدنی  پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر

میزان تغییر

خلاصه تغییر و جهت‌گیری

رویکرد برنامه درسی

تغییرات جزئی

- رویکرد برنامه به حفظ سلامتی، آموزش مهارت های حرکتی و ورزشی و آموزش شیوه های زندگی فعال و گذراندن صحیح اوقات فراغت دانش آموزان ،تغییر یافته است. در صورتی که رویکرد قبلی برنامه که مصوب شورای عالی می باشد، کسب و حفظ سلامتی و تندرستی از طریق حرکت بوده است.

اهداف برنامه درسی

تغییرات جزئی

این اهداف به اهداف قبلی اضافه شده است:

  1. آشنایی با توانایی های جسمانی – روانی خویش؛
  2. آگاهی از رفتارهای متناسب با ارزش ها و فضایل اخلاقی در فعالیت های گروهی؛
  3. مهارت در اجرای انواع بازی ها؛
  4. مهارت های مقدماتی ورزشی با تاکید بر ورزشهای مادر؛
  5. توانایی در انجام رفتارهای اخلاقی فردی و اجتماعی؛
  6. شکرگذاری از خداوند به جهت داشتن نعمت سلامتی؛
  7. احساس مسئولیت به شرکت در فعالیتهای جسمانی خارج از مدرسه؛

محتوای برنامه درسی

تغییرات جزئی

افزودن 10 نوع بازی با توجه به الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی وتفسیرلوحه های آموزشی با نگرش برنامه درسی ملی و الگوی هدف گذاری آن

راهبردهای یاددهی – یادگیری

تغییرات جزئی

در برنامه قبلی از روش های تدریس مکاشفه ای، سنتی وترکیبی استفاده می شد. هم اکنون روش تدریس از الگوی فرآیند محوری تبعیت می کند که به صورت عملی معلم و فراگیر در فرآیند آموزش فعال خواهند بود .

 انتخاب روش تدریس تحت تاثیر عوامل  هماهنگی با اهداف، محتوا، خصوصیات دانش آموزان، توانایی معلمان و امکانات و فضای آموزشی می باشد .

 ترکیبی از روش های تدریس برای توسعه مهارت های حرکتی و ورزشی

/ 53 نظر / 55 بازدید
نمایش نظرات قبلی
معلمی به سبک جدید

سلام پیشاپیش فرارسیدن میلاد دومین اختر تابناک ولایت و امامت امام حسن مجتبی (ع)را تبریک میگویم التماس دعا

مجنون الحسین

سلام علیکم وتقبل الله اعمالکم باحسن القبول همکار محترم من با نظرتون موافقم بحث رو ادامش ندیم منم کلاس دوم تدریس میدم البته احساس بم میگه که جنابعالی از معلمای پرتلاش منطقه تون هستی تا حالا یه بار کلاس اول تدریس دادم واقعا سخته صبر و حوصله میخواد چه بسا کلاس دوم هم همینطوره چون منطقه خودمون دوزبانه است ماه اول خیلی برام سخته اما بفضل خدا تو کارم موفقم البته اینو خودم نمیگم همکارا اینو میگن و خدا رو شکر راستی چند سال سابقه دارین؟

mehazin

باسلام وعرض ادب به همكار محترم خسته نباشيدولادت باسعادت کريم اهل بيت، امام حسن مجتبي (علیه السلام)برتمامي شيعيان روزه دار مبارک باد.[گل][گل]منتظر پست جديد شما هستيم.

احمد صمدی

سلام خانم فلاح خوب استراحت کنید که اغاز سال با کتاب های عجیب و غریب سر وکار دارین . البته باه زعم مدرسین این کتاب ها ... بنده خیلی دوست دارم زودتر این شیوه کتاب به پایه پنح و ششم هم برسد. موفق باشید و بدرورد.

وقت میهمانی گل هاست بیا تا برویم " در چمن ولوله برپاست بیا تا برویم. فریده جان سلام و سپاس از اینکه یادی از ما کردی . التماس دعا[گل]

علی اکبر

سلام خانم فلاح به روزم.افتخار می دین؟ یاحق معلم روستا

عبدالظاهر ادهمی

سلام همکار گرامی وب خوبی داری اگه فرصت داشتی سری به وبلاگ من هم بزن اکه خواستی تبادل لینک داشته باشی منو باخبر کن خوش حال می شم . ممنون

عبدالظاهر ادهمی

سلام همکار گرامی وب خوبی داری اگه فرصت داشتی سری به وبلاگ من هم بزن اکه خواستی تبادل لینک داشته باشی منو باخبر کن خوش حال می شم . ممنون